Bản tin VDIC
Tháng 7-2010

 

 

Trong số này

 

Tin VDIC.. 1

Trưng bày tại Trung tâm Thông tin Phát triển Việt Nam... 1

Thư viện. 1

Một số tài liệu mới đáng chú ý tại thư viện VDIC.. 1

Một số tài liệu về dân số tại thư viện VDIC.. 2

Một số bài viết mới về các vấn đề phát triển ở Việt Nam... 3

Sách mới có bán tại VDIC.. 5

Trung tâm Đào tạo Từ xa – Các sự kiện tháng 7-2010. 9

Thông tin về các dự án phát triển tại Việt Nam... 9

Tài liệu dự án mới công bố - Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam... 9

Cơ hội tài trợ. 9

 

 

Tin VDIC

 

Trưng bày tại Trung tâm Thông tin Phát triển Việt Nam

 

Ngày Dân số Thế giới năm 2010: Tất cả mọi người đều được quan tâm

 

Quan tâm đến tất cả mọi người là một phần không thể thiểu để bảo đảm rằng chúng ta có thể tính toán nhu cầu của mọi thành phần dân cư. Dữ liệu nhân khẩu học tốt là yếu tố quan trọng cho quy hoạch trường học, hệ thống y tế và vận tải công cộng, thiết kế chính sách dựa trên dự báo dân số trong tương lai, để theo dõi hiệu quả của việc cung cấp dịch vụ và nhiều yếu tố khác nữa.

 

Năm nay, Ngày Dân số Thế giới nhấn mạnh tầm quan trọng của dữ liệu đối với phát triển. Trọng tâm của năm nay tập trung vào cuộc tổng số dân và điều tra dân số nhà ở 2010, phân tích dữ liệu cho phát triển và vai trò lãnh đạo của UNFPA về dân số và phát triển.

 

Dữ liệu đáng tin cậy thực sự tạo ra sự khác biệt, và là chìa khóa để thu thập, phân tích và phổ biến các dữ liệu qua đó làm nền tảng cho việc đưa ra quyết định phù hợp. Những con số nổi bật lên từ các dữ liệu thu thập được có thể minh họa cho những xu hướng quan trọng. Nghiên cứu chỉ ra vấn đề phát triển nổi bật nào ở đất nước bạn? Những con số nào cho bạn biết về tiến bộ đạt được trong các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ? Những nhóm người nào bị tụt lại phía sau?

 

Góc trưng bày tại VDIC nhân dịp này cung cấp một số thông tin cơ bản về chủ đề trên.

Trở về đầu trang

 

Thư viện

 

Để biết thông tin chi tiết về dịch vụ và nguồn tài liệu tại thư viện VDIC, hãy truy cập trang web http://www.vdic.org.vn/?name=library&op=viewDetailNews&id=308&mid=349

 

Một số tài liệu mới đáng chú ý tại thư viện VDIC

 

Xin xem danh sách đầy đủ các tài liệu mới của thư viện VDIC tại trang web

http://www.vdic.org.vn/index.php?name=library&op=viewDetailNews&id=331&mid=349&cmid=342

 

AGR-LAN-V8. Tsikata, Dzodzi (ed.); Golah, Pamela (ed.). Land tenure, gender and globalisation: Research and analysis from Africa, Asia and Latin America. International Development Research Centre (IDRC), 2010. "Chapter 6. Gender, kinship and agrarian transitions in Vietnam / Steffanie Scott, Danièle Bélanger, Nguyen Thi Van Anh, and Khuat Thu Hong". Full text http://www.idrc.ca/en/ev-149320-201-1-DO_TOPIC.html

 

ECO-ENT-V45. Nixson, Frederick; Walters, Bernard. Năng lực cạnh tranh của các tập đoàn, doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp tư nhân của Việt Nam và kinh nghiệm quốc tế trong việc tăng cường năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp: Doanh nghiệp Việt Nam hướng tới cạnh tranh toàn cầu. Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Chương trình Phát triển Liên hợp quốc, 2010.

 

ENV-POL-V5. Bộ Tài nguyên và Môi trường. Báo cáo môi trường quốc gia 2009: Môi trường khu công nghiệp Việt Nam. Bộ Tài nguyên và Môi trường, 2010. Full text http://vea.gov.vn/VN/hientrangmoitruong/baocaomtquocgia/Pages/BáocáoMôitrườngquốcgianăm2009.aspx

 

IND-MIN 6. Morgandi, Matteo. Phân bổ nguồn thu từ ngành công nghiệp khai thác ở cấp địa phương: Kinh nghiệm từ bảy quốc gia giàu tài nguyên. Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature), 2010. Full text http://nature.org.vn/vn/2010/05/phan-bo-nguon-thu-ei/

 

IND-POL-V3. Perkins, Dwight H.; Vũ, Thành Tự Anh. Chính sách công nghiệp của Việt Nam: Thiết kế chính sách để phát triển bền vững. Chương trình Việt Nam. Trung tâm Kinh doanh và Nhà nước của Đại học Harvard; Chương trình Phát triển Liên hợp quốc, 2010. Full text http://www.un.org.vn/images/stories/pub_trans/Industrial_Policy-VN.pdf.

 

IND-POL-V3. Perkins, Dwight H.; Vu, Thanh Tu Anh. Viet Nam's industrial policy: Designing policies for sustainable development. Vietnam Programme. Center for Business and Governance. Harvard Kennedy School; United Nations Development Programme, 2010. Full text http://www.un.org.vn/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=
145&tmpl=component&format=raw&Itemid=211&lang=en.

 

INF-URB-V6. Dapice, David; Gomez-Ibanez, Jose A.; Nguyễn, Xuân Thành. Thành phố Hồ Chí Minh: Những thách thức tăng trưởng. Chương trình Việt Nam. Trung tâm Kinh doanh và Nhà nước của Đại học Harvard; Chương trình Phát triển Liên hợp quốc, 2010. Full text http://www.un.org.vn/images/stories/pub_trans/HCM_Challenges_of_growth-VN.pdf.

 

INF-URB-V6. Dapice, David; Gomez-Ibanez, Jose A.; Nguyễn, Xuân Thành. Ho Chi Minh City: The challenges of growth. Vietnam Programme. Center for Business and Governance. Harvard Kennedy School; United Nations Development Programme, 2010. Full text http://www.un.org.vn/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=
144&tmpl=component&format=raw&Itemid=211&lang=en

 

SOC-CHI-V60. Bộ Lao đông, Thương binh và Xã hội; UNICEF. Báo cáo tổng hợp về phòng chống tai nạn thương tích trẻ em ở Việt Nam. Bộ Lao đông, Thương binh và Xã hội; UNICEF, 2010. Full text http://www.un.org.vn/index.php?option=com_docman&task=doc_details&gid=128&Itemid=211&lang=en

 

SOC-CHI-V60. Ministry of Labor, Invalids and Social Affairs (MOLISA); UNICEF. A review of child injury prevention in Vietnam. Ministry of Labor, Invalids and Social Affairs (MOLISA); UNICEF, 2010. Full text http://www.un.org.vn/index.php?option=com_docman&task=doc_details&gid=128&Itemid=211&lang=en

 

Một số tài liệu về dân số tại thư viện VDIC

 

Hãy gửi email tới địa chỉ nvu2@worldbank.org để có bản danh mục đầy đủ hơn về chủ đề này.

 

(REF) HEA-POP-V6. MPI; GSO; UNFPA. Plan for the 2009 population and housing census of Vietnam. GSO, 2007.

 

(REF) HEA-POP-V9. Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Dân số và Nhà ở Trung ương. Tổng điều tra dân số 0 giờ ngày 01 tháng 4 năm 2009: Quá trình thực hiện và kết quả sơ bộ. Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Dân số và Nhà ở Trung ương, 2009. Full text http://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=594&ItemID=9267

 

(REF) HEA-POP-V9. Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Dân số và Nhà ở Trung ương. Tổng điều tra dân số 0 giờ ngày 01 tháng 4 năm 2009: Các kết quả suy rộng mẫu. Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Dân số và Nhà ở Trung ương, 2009. Full text http://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=595&ItemID=9453

 

(REF) HEA-POP-V9. Central Population and Housing Census Steering Committee. The 2009 Vietnam population and housing census of 00.00 hours 1st April 2009: Implementation and preliminary result. Central Population and Housing Census Steering Committee, 2009. Full text http://www.gso.gov.vn/default_en.aspx?tabid=615&ItemID=9268

 

(REF) HEA-POP-V9. Central Population and Housing Census Steering Committee. The 2009 Vietnam population and housing census of 00.00 hours 1st April 2009: Expanded sample results. Central Population and Housing Census Steering Committee, 2009. Full text http://www.gso.gov.vn/Modules/Doc_Download.aspx?DocID=10838

 

HEA-POP 15. Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc; Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Mối quan hệ dân số và phát triển: Lồng ghép các biến dân số vào kế hoạch hóa phát triển ở Việt Nam. Hà Nội, Việt Nam:. 2005.

 

HEA-POP 15. Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc; Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Phương pháp lồng ghép dân số vào kế hoạch hóa chăm sóc sức khỏe. Hà Nội, Việt Nam: Nhà xuất bản Thế giới, 2005.

 

HEA-POP 15. Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc; Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Phương pháp lồng ghép dân số vào kế hoạch hóa lao động việc làm. Hà Nội, Việt Nam:. 2005.

 

HEA-POP 15. Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc; Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Tài liệu hướng dẫn phương pháp lồng ghép biến dân số vào kế hoạch hóa phát triển bền vững. Hà Nội, Việt Nam:. 2005.

 

HEA-POP 15. UNFPA; Ministry of Planning and Investment. Manual for integrating population into planning for sustainable development: the example of health equity. Hanoi, Vietnam:. 2005.

 

HEA-POP 18. General Statistics Office. Our Challenge is Your Opportunity: Data-Users' Roles and Opportunities in the 2009 Population and Housing Census of Vietnam. Statistical Publishing House, 2007.

 

HEA-POP 2. Gubry, Patrick; Nguyen, Huu Dung; Pham, Thuy Huong; Viện Khoa học Lao động và Xã hội. Dân số và phát triển ở Việt Nam. Hà Nội, Việt Nam: Nhà xuất bản Thế giới, 2004.

 

HEA-POP 8. Feeney, Griffith; UNFPA. Vietnam's population growth: what the latest data tells us. Hanoi: UNFPA, 2006.

 

HEA-POP-V [Internet]. Santow, Gigi. Population growth in Vietnam: What the data from 2006 can tell us: With a focus on the "Sex ratio at birth". UNFPA, 2007. Full text http://www.un.org.vn/index.php?option=com_docman&task=doc_details&gid=28&Itemid=210

 

HEA-POP-V5. Guilmoto, Christophe Z.. Recent change in the sex ratio at birth in Viet Nam: A review of evidence. UNFPA, 2009.

 

HEA-POP-V5. Guimoto, Christophe Z.. Những biến đổi gần đây về tỷ số giới tính khi sinh ở Việt Nam: Tổng quan các bằng chứng. UNFPA, 2009.

 

Một số bài viết mới về các vấn đề phát triển ở Việt Nam

 

Xin xem danh mục đầy đủ hơn tại trang web http://www.vdic.org.vn/data/File/Library/New-academic-papers-on-Vietnam.pdf. Gửi email tới nvu2@worldbank.org để nhận tài liệu toàn văn, nếu có.

 

Bright Future Ahead? A Pilot Study of the Vietnamese Labour Market and its Social and Economic Context. Uwe Blien, Phan Thi Hong Van. Internationales Asien Forum. International Quarterly for Asian Studies. Nov 2009. Vol. 40, Iss. 3/4; p. 313 (31 pages). Abstract: Vietnam is a country which has shown high rates of economic growth in the past 20 years. The absolute level of incomes and of the standard of living is still low, however. There is hope that the situation will improve in the future, though in the current period unpleasant signs of an economic crisis are visible. As a consequence of important reform steps, many structural parameters of the Vietnamese economy have adapted to the new institutional setting of a market system. This paper presents a regional case study of the labour market of Vinh City in central Vietnam and its socio-economic context. By covering over 12,000 individuals in two surveys it is possible to identify precisely the changes that have taken place within a time span of six years. On the basis of the data the structure and dynamics of a regional economy can be assessed. It is possible to find answers to many important questions which concern the whole of Vietnam. The results of the study reflect a remarkable development process. Full text available upon request.

 

Dam Development in Vietnam: The Evolution of Dam-Induced Resettlement Policy. Nga Dao. Water Alternatives 3(2): 324-340 (2010). ABSTRACT: Prior to 1990, Vietnam did not have a resettlement programme for situations where the state appropriated land for its own interests. Vietnam is now revising its resettlement policies to meet international standards. Drawing on interviews, ethnographic research and government documents, this paper compares the Hoa Binh (constructed between 1979 and 1994) and Son La dams (formally under construction since 2005) to seek answers to the following questions: How have resettlement policies evolved over time? How have resettlement programmes been implemented in Vietnam? The comparison between a dam built in 1970s-80s and one now under construction shows that the improvements in policy may bring limited improvements in dam development planning and practices to Vietnam. Free full text http://www.water-alternatives.org/index.php?option=com_content&task=view&id=115&Itemid=1.

 

Factors Influencing Integration of ICT in Higher Education in Vietnam: Paper prepared for the first "Global Learn Asia Pacific" conference in Penang (Malaysia) - 19 June 2010. Jef Peeraer and Peter Van Petegem. Abstract: This study investigates the factors influencing integration of ICT in teacher education in Vietnam, an emerging developing country, at the beginning of integration of ICT. Exploratory multiple regression analysis addresses the importance of different factors at the teacher level and the importance of the teacher education institute for the integration of ICT in teaching practice. The use of ICT applications for teaching practice is limited, mostly replacing traditional teaching practice. The factors explaining the integration of ICT in teaching practice are ICT skills and computer confidence. Significant differences exist between different teacher education institutions. Suggestions are made as to what approach to take to effectively integrate ICT in teacher education in Vietnam. Free full text http://www.vvob.be/vietnam/files/SubmissionGlobalLearnJP_v2.pdf.

 

Participatory Methods for Planning the Future in Forest Communities. Authors: Kristen Evans; Wil de Jong; Peter Cronkleton; Tran Huu Nghi. Society & Natural Resources, Volume 23, Issue 7 July 2010 , pages 604 - 619. Abstract: Forest devolution and government decentralization have increased community control over forests. Remoteness, low literacy, and lack of formal planning experience often leave forest communities unprepared for their new responsibilities. Forest communities need to develop skills that allow them to establish goals and make decisions transparently and democratically and to negotiate effectively with other local actors if they are to become more proactive participants in local governance processes. In Bolivia and Vietnam we tested four adaptations of scenario-based methods to assist forest communities to develop these skills. This article reflects on the strengths, limitations, and new applications of these methods. The methods encourage participation by members who have little experience with structured planning, including the most marginalized: women, elderly, and illiterate participants. The methods are useful as planning tools, for generating records of decision-making processes, and for preparing for negotiations between communities and local governments. Full text available upon request.

 

Reforesting "Bare Hills'' in Vietnam: Social and Environmental Consequences of the 5 Million Hectare Reforestation Program. Pamela McElwee. Ambio: A Journal of the Human Environment. Stockholm: Sep 2009. Vol. 38, Iss. 6; p. 325 (9 pages). Abstract: In recent years, forestry has been strongly promoted by the government of the Socialist Republic of Vietnam through large-scale projects to rehabilitate and reforest millions of hectares of land. One project to reforest 5 million hectares has received hundreds of millions of US dollars for implementation. Yet based on a case study in one area of northern Vietnam, this project appears to have had a number of unforeseen consequences. Large areas of land classified as "bare hills" have been targeted for reforestation, despite the fact that these lands already harbor a number of species that were used by local communities. The bare hills were especially economically important to poor households and to women who collected a variety of nontimber forest products there. Because the reforestation project focused most efforts on establishing new plantations rather than supporting natural regeneration, diverse sources of nontimber forest products were being replaced with monocrop exotic tree plantations. A strong inequity in the allocation of private lands for reforestation has characterized the regreening projects to date, and this may have continuing unwelcome social, environmental, and economic impacts into the future, particularly for the poor. Full text available upon request.

 

Resource Use Among Rural Agricultural Households Near Protected Areas in Vietnam: The Social Costs of Conservation and Implications for Enforcement. Pamela D. McElwee. Journal Environmental Management. Volume 45, Number 1 / January, 2010. Abstract: This article examines the use of forests in a protected area by nearby agriculturalists in central Vietnam. Research indicates that the majority of rural farmers interviewed who lived near a state designated protected area were receiving both subsistence and cash incomes from forest-based activities, primarily from the collection of forest products. However, much of the collection of forest produce was officially illegal, as it occurred in state protected forests, and interdiction efforts were on the increase. Yet, little attention has been paid in Vietnam to the need for income substitution for households who lose access to forest produce as a result of conservation enforcement, particularly in the case of farmers who live near, but not in, protected areas; their resources use has been ‘invisible’ due to a lack of attention and research on the topic. This misunderstanding of the importance of forests to rural farmers has the potential to result in households facing adverse welfare and livelihood outcomes as protected areas boundaries are tightened, and local communities face increased opportunity costs due to stricter conservation enforcement. The article concludes that substitution for loss of income due to conservation activities would best be achieved through carefully targeted interventions to specific high-impact and high-dependency households. Additionally, investments in new sources of wage labor and other low capital-input activities, rather than in agriculture, would likely be of most benefit. Full text available upon request.

 

West Lake, Hanoi, Vietnam: Bathymetry Study Report (Draft). May 21, 2010. Dynamic Solutions-International, LLC. Project Background: West Lake is located in the north west region of Hanoi’s old city and just west of the Red river. It is expected to become the centre of the new Hanoi as part of the 2020 development plan. West Lake is believed to be an oxbow lake, with the course of the Red river formerly passing through what is now an isolated fresh water lake with an area of 5.2 km2. West Lake has no major inflow other than storm water runoff, sewage, and minor groundwater flow. West Lake has suffered from extensive pollution, including heavy metal contamination of sediments and commercially important organisms (Pham and Pulkownik, 2007). The purpose of this study is to determine an accurate bathymetry of West Lake and develop a hydrodynamic model for possible future studies of sediment transport and water quality. Free full text http://dsllc.biz/Programs/2010_05_21%20West%20Lake%20Bathymetry%20Study%20Report.pdf.

 

Trở về đầu trang

 

Sách mới có bán tại VDIC

 

Xin lưu ý: Trung tâm chỉ bán sách tại chỗ và

không cung cấp dịch vụ bán sách qua mạng hoặc gửi qua đường bưu điện.

 

Để góp phần bảo vệ môi trường, VDIC ngừng cung cấp túi nilông cho khách hàng. Nếu cần túi đựng, khách hàng có thể mua túi giấy với giá 1.000 đồng/chiếc hoặc túi vải với giá 5.000 đồng/chiếc.

 

Xin xem danh mục sách bán tại VDIC từ trang web http://www.vdic.org.vn/?name=bookstore&op=viewDetailNews&id=205&mid=335

 

Thông tin về các ấn phẩm mới khác của Ngân hàng Thế giới xin xem tại http://viewer.zmags.com/publication/904cc0b8 (Danh mục tài liệu mới) hoặc www.worldbank.org/publications (Hiệu sách trực tuyến của Ngân hàng Thế giới)

 

A field guide to the large mammals of Vietnam

Parr, John W.K.; Hoang, Xuan Thuy; Illustrated by Kamol Komolphalin and Mongkol Wongkalasin

Thong Tan Publishing House, 2008

Price: 25 USD

 

The book “A field guide to the large mammals of Vietnam” presented here is a joint effort between PanNature and Dr John Parr. The contents of this field guide have been based upon available literature and records from mammalian research on mammals in Vietnam and neighboring countries. The species plates in this publication are illustrated by two outstanding wildlife artists in Southeast Asia, Kamol Komolphalin and Mongkol Wongkalasin.

 

I strongly believe this Field Guide will be an excellent resource for all readers, not only for those working in nature conservation but for scientists, students and nature enthusiastists. It is my great pleasure to introduce this Field Guide to all of you and to offer my thanks and congratulations to all those involved in its preparation.” -- Professor Vo Quy, Center for Natural Resources and Environmental Studies (CRES), Hanoi National University.

 

Hướng dẫn nhận dạng các loài thú ở Việt Nam

Parr, John W.K.; Hoàng, Xuân Thủy; Minh họa: Kamol Komolphalin và Mongkol Wongkalasin.

Nhà xuất bản Thông tấn, 2008

Giá tiền: 9 USD

 

Để củng cố và cập nhật tài liệu nhận dạng các loài thú ở Việt Nam, tiến sĩ John Parr và Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) đã hợp tác tiến hành biên soạn và phát hành cuốn “Hướng dẫn nhận dạng các loài thú ở Việt Nam”. Tài liệu này được biên soạn dựa trên các thành tựu nghiên cứu và các tài liệu sẵn có về thú ở Việt Nam và các nước trong khu vực từ trước đến nay. Đặc biệt, cuốn sổ tay được hai họa sĩ “thiên nhiên” nổi tiếng của Thái Lan là Kamol Komolphalin và Mongkol Wongkalasin vẽ minh họa.

 

Tôi tin rằng cuốn sách này sẽ rất bổ ích cho độc giả, không những cho các cán bộ có liên quan đến công tác bảo tồn thiên nhiên, mà cả cac nhà khoa học, các sinh viên và những người yêu thích thiên nhiên. Rất vui mừng được giới thiệu cuốn sách với các bạn”. -- Giáo sư Võ Quý, Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội.

 

Eco2 Cities: Ecological Cities as Economic Cities

by Hiroaki Suzaki , Arish Dastur , Sebastian Moffatt , Nanae Yabuki , Hinako Maruyama 

Published May 2010 by World Bank ISBN: 0-8213-8046-X

Price: $ 15.00

 

This is a point of departure for cities that would like to reap the many benefits of ecological and economic sustainability. It provides an analytical and operational framework that offers strategic guidance to cities on sustainable and integrated urban development. At the same time case studies are used throughout the book to provide a matter-of-fact and ground-level perspective. This framework is flexible and easily customized to the context of each country or city. Based on the particular circumstances and the development priorities of a city – the application of the framework can contribute to the development of a unique action plan or roadmap in each case. This action plan can be triggered through catalyst projects.

 

To support this framework, it also begins to introduce some powerful and practical methods and tools that can further enable sustainable and integrated city planning and decision making. These include 1) operational and process methods that can strengthen collaborative decision making and cross-sector synergies in a city; 2) analytical methods ranging from diagnostics, simulation, design and scenario-generation; and 3) accounting and benchmarking methods which can help clarify, define and measure what it means to truly invest in sustainability and resilience.

 

As additional reference reading, it also features a series of case studies from best practice cities around the world, each demonstrating a very different dimension of the Eco2 approach. It also features a series of infrastructure sector notes (on spatial development, transport, energy, water and waste management), each of which explore sector specific issues as they pertain to urban development, and the many opportunities for coordination and integration across sectors.

 

Energy Efficient Cities: Assessment Tools and Benchmarking Practices

Edited by Ranjan K. Bose 

Published April 2010 by World Bank ISBN: 0-8213-8104-0

Price: $ 14.00

 

Energy is intrinsic to urban settlements, embedded in the built environment, and directly used to power socio-economic activity, transport and communications, and enable the provision of municipal services. In response to the crucial role of urban energy efficiency for environmentally sustainable and inclusive development processes, ESMAP’s Energy Efficient Cities Initiative (EECI) was launched in October 2008 to facilitate the implementation of practical energy solutions that meet the development priorities of cities, and simultaneously build their climate resilience.

 

Chapter 1 begins with a contextual background on the inter-related associations between energy, socio-economic progress and urbanization. This edited volume compiles seven topical papers presented at the two EECI sponsored sessions during the World Bank’s fifth Urban Research Symposium, held at Marseille, France, June 28-30, 2009.

 

Chapters 2–8 comprise the papers presented at these sessions: i) tools and assessment approaches on energy efficient urban development, and ii) good practices that promote low carbon sectoral interventions. The analytical tools and policy insights offered in this volume extend from integrated assessments of new cities to the impacts of socio-economic, climate and demographic changes on existing cities. Sector-specific interventions are discussed in the context of tools to ‘green’ buildings in Australia, the transformation to efficient lighting systems in the Philippines, and Demand Responsive Transport Systems in France.

 

In addition, the documentation and benchmarking of a variety of low-carbon and carbon neutral good practices provides a range of practical insights on plausible energy efficient interventions in urban sectors. Thus the chapters in this publication comprise significant contributions to the ESMAP objective of mainstreaming and leveraging knowledge and initiatives on urban energy efficiency. Following from them, the last chapter 9 provides a contextual overview of ESMAP’s programmatic priorities to support energy efficient urban growth, to be effected through EECI.

       

Managing Risk and Creating Value with Microfinance

by Mike Goldberg , Eric Palladini 

Published April 2010 by World Bank ISBN: 0-8213-8228-4    

Price: $ 14.00

 

Managing Risk and Creating Value with Microfinance brings together the latest information on microfinance institutional sustainability from leading international experts and microfinance practitioners in four Latin American countries. Each chapter focuses one topic: risk management; good governance; interest rates; microinsurance; housing microfinance; microleasing; disaster preparedness; or new technologies.

 

The papers in the book are the result of a series of meetings financed by the United Kingdom’s Department for International Development and supported by the World Bank’s Global Development Learning Network. The Bank engaged practitioners in these four countries in response to a movement in some South American governments to impose policies and practices that would, in the long run, reduce the microfinance institutions’ (MFIs’) sustainability. The meetings were designed to strengthen MFIs by disseminating innovative approaches in the above eight areas, promoting a South-South dialogue, encouraging greater ties between these MFIs, and highlighting the Bank’s ability to mobilize international experts and local practitioners. The discussions took place between 2006 and 2008.

 

Managing Risk and Creating Value with Microfinance covers risk management topics such as risk management systems, good governance, interest rates, and microinsurance. The authors present information on new product development and efficient delivery methodologies including housing microfinance, microleasing, disaster preparedness, and new technologies. A Web site (www.dgroups.org) provided a forum for further discussion and knowledge sharing.

 

Managing Risk and Creating Value with Microfinance is intended for MFI board members, managers, and staff, students and professors of microfinance, and government regulators and supervisors.

 

Politically Exposed Persons: A Guide on Preventive Measures for the Banking Sector

by Theodore S. Greenberg , Larissa Gray , Delphine Schantz , Carolin Gardner , Michael Latham 

Published April 2010 by World Bank ISBN: 0-8213-8249-7

Price: $ 14.00

 

In recent years, revelations of grand corruption and the plunder of state assets have led to greater scrutiny of financial relationships with politically exposed persons (PEPs) - senior government officials, family members and close associates - and potential money laundering risks associated with these customers. Notwithstanding the efforts by many financial institutions and regulatory authorities to prevent corrupt PEPs from entering and using the financial system to launder the proceeds of corruption, there has been an overall failure in the effective implementation of risk-based systems to detect corruption proceeds. Politically Exposed Persons: A Guide to Strengthening Preventive Measures for the Banking Sector is designed to help banks and regulatory authorities address the risks posed by PEPs and prevent corrupt PEPs from abusing domestic and international financial systems to launder the proceeds of corruption. The book provides recommendations and good practices aimed at improving compliance with international standards and increasing supervisory effectiveness.

 

Implementation of an effective PEP regime is a critical component of the prevention and detection of transfers of proceeds of crime and, therefore, ultimately in the process of recovering these proceeds of corruption. The United Nations Convention against Corruption and the Financial Action Task Force Forty Recommendations on Money Laundering require countries to ensure that financial institutions implement systems to identify and verify PEP customers, enhance due diligence procedures at account opening, and provide ongoing monitoring of transactions.

 

Politically Exposed Persons: A Guide to Strengthening Preventive Measures for the Banking Sector will be an important tool for individuals, governments, financial and private sector companies, and international organizations involved in developing and implementing standards aimed at fighting corruption and money laundering, and trying to recover stolen assets and the proceeds of corruption.

 

Economic Opportunities for Women in the East Asia and Pacific Region

by Amanda Ellis , Daniel Kirkwood , Dhruv Malhotra 

Published May 2010 by World Bank ISBN: 0-8213-8300-0  

Price: $ 13.00

 

The East Asia and Pacific region has made great progress, relative to other regions, with regard to both economic development and, specifically, economic opportunities for women. However, aspiring female entrepreneurs continue to face unequal barriers to starting, operating, and growing their businesses. Not only does this hurt business women in the region, but it also ultimately hurts poverty reduction and economic growth.

 

'Economic Opportunities for Women in the East Asia and the Pacific Region' brings together data and available evidence on the constraints that female entrepreneurs in the region face with regard to: access to assets, business regulations and governance issues, and available avenues for expanding businesses and trading with larger markets. The authors present recommendations at the end of each chapter.

 

This book will be of interest to policy makers, donors, nongovernmental organizations, and researchers looking to further examine the constraints that are holding back female entrepreneurs in East Asia and the Pacific.

 

Analyzing the Effects of Policy Reforms on the Poor: An Evaluation of the Effectiveness of World Bank Poverty and Social Impact Analysis 

Published May 2010 by World Bank ISBN: 0-8213-8293-4    

Price: $ 11.00

 

This IEG evaluation, requested by the World Bank’s Board of Executive Directors, represents the first independent evaluation of the PSIA experience.

 

The evaluation finds that:

 

- The PSIA approach has appropriately emphasized the importance of assessing the distributional impact of policy actions, understanding institutional and political constraints to development, and building domestic ownership for reforms

- PSIAs have not always explicitly stated their operational objectives (i.e., informing country policies, informing Bank operations, and/or contributing to country capacity)

- PSIAs have had limited ownership by Bank staff and managers and have often not been effectively integrated into country assistance programs

- Quality assurance and M&E of the overall effectiveness of PSIAs have been weak

 

The evaluation recommends that the World Bank:

 

- Ensure that Bank staff understand what the PSIA approach is and when to use it

- Clarify the operational objectives of each PSIA and tailor the approach and timeline to those objectives

- Improve integration of the PSIA into the Bank’s country assistance program by requiring that all earmarked funding for PSIAs be matched by a substantial contribution from the country unit budgets

- Strengthen PSIA effectiveness through enhanced quality assurance

Trở về đầu trang

 

Trung tâm Đào tạo Từ xa – Các sự kiện tháng 7-2010

 

Để biết thông tin chi tiết về các dịch vụ, trang thiết bị và sự kiện tại Trung tâm Đào tạo Từ xa, hãy truy cập trang web http://www.vdic.org.vn/?name=learningevents&op=viewDetailNews&id=310&mid=348

 

Chuỗi hội thảo chuyên đề về Chăm sóc tim mạch (tham dự theo thư mời)

Thời gian: Ngày 8 tháng 7, từ 19h đến 22h

Ngày 11 tháng 7, từ 9h đến 12h

 

Chương trình đào tạo này được Quỹ VinaCapital Việt Nam, Tổ chức Tim Thế giới và Mạng Học tập Phát triển Toàn cầu khu vực Châu Á Thái Bình Dương của Ngân hàng Thế giới (GDLN) tài trợ, giúp liên kết các bác sĩ phẫu thuật và các bác sĩ nội khoa tim mạch ở các nước đang phát triển với các bác sĩ hàng đầu về chuyên khoa tim-lồng ngực, tim mạch và tim nhi khoa. 

 

Hội thảo chuyên đề quốc tế về chăm sóc tim mạch này sẽ giúp các bác sĩ trên khắp Việt Nam tụ họp tại các trung tâm GDLN tại Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh và các điểm cầu khác ở Châu Á trong một chuỗi hội thảo do các bác sĩ hàng đầu trong lĩnh vực Phẫu thuật Tim - Lồng ngực và Nội khoa tim mạch trình bày. Chuỗi hội thảo này được tổ chức trực tuyến qua cầu truyền hình, tạo điều kiện cho các bác sĩ đặt câu hỏi ngay sau mỗi bài trình bày. Các buổi hội thảo này cũng được truyền trực tiếp trên mạng Internet, giúp các bác sĩ trên toàn thế giới có thể tham gia, sau đó phần truyền trực tiếp này sẽ được biên tập thành một đĩa DVD để Tổ chức Tim Thế giới phân phát cho các chương trình phẫu thuật tại các nước đang phát triển trên toàn thế giới. Hội thảo lần này kết nối Việt Nam (4 thành phố) với Bangladesh, Trung Quốc, Cam-pu-chia và Indonesia, do các bác sĩ tại bệnh viện Brigham and Women’s Hospital, Boston, Hoa Kỳ (8/7) và bệnh viện nhi Hoàng gia Melbourne, Australia (11/7) giảng dạy.

Trở về đầu trang

 

Thông tin về các dự án phát triển tại Việt Nam

 

Tài liệu dự án mới công bố - Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam

 

Phòng Công bố Thông tin (Disclosure Unit) của Ngân hàng Thế giới chịu trách nhiệm triển khai và công bố các tài liệu liên quan đến chính sách công bố thông tin http://www1.worldbank.org/operations/disclosure/. Phòng sẽ định kỳ thông báo các văn bản, tài liệu liên quan đến hoạt động và các dự án cho công chúng thông qua mạng lưới các trung tâm thông tin công cộng (PICs) trên toàn thế giới. Nếu cần hỗ trợ đối với những thông tin đã công bố, đề nghị liên lạc với các PICs gần địa phương bạn sinh sống.

 

Danh mục các thông tin đã được công bố có thể xem tại http://go.worldbank.org/QU93EOHWG1. Bạn cũng có thể đến VDIC hoặc các góc thông tin công cộng của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam (mini-PICs) tại một số thư viện để xem các tài liệu in. Danh sách các góc thông tin công cộng của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam có thể xem tại trang web http://www.vdic.org.vn/?name=library&op=viewDetailNews&id=162&&mid=322&cmid=327.

 

Xem danh mục các dự án của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam và các thông tin chi tiết về dự án tại trang web www.worldbank.org.vn >> chọn mục “Dự án và Chương trình”.

 

Vietnam - System Efficiency Improvement, Equitization, and Renewables Project: procurement plan for 2010

 

Vietnam - Forest Sector Development Project: procurement plan

 

Vietnam - New-Model Universities Project: environmental impact assessment and environmental action plan

 

Vietnam - Hanoi Highway Enlargement project. Section from Saigon bridge to Thu Duc crossroad = Dự án mở rộng xa lộ Hà Nội đoạn từ cầu Sài Gòn - ngã tư Thủ Đức: Environment risk management; Environment report; Kế hoạch quản lý rủi ro môi trường; Báo cáo môi trường.

Trở về đầu trang

 

Cơ hội tài trợ

 

Để biết thông tin về các cơ hội tài trợ khác, xin xem các bản tin trước của VDIC tại trang web http://www.vdic.org.vn/?name=newsletter&id=232&mid=306  

 

Để biết thông tin chi tiết về các cơ hội tài trợ dưới đây,
xin liên hệ trực tiếp với cơ quan, tổ chức đề cập trong phần này.

 

Hãy vui lòng cho chúng tôi biết nếu bạn hoặc cơ quan bạn nhận được học bổng hoặc

nguồn tài trợ từ những thông tin do VDIC cung cấp.

 

Bắt đầu nhận hồ sơ cho 225 suất Học bổng Phát triển Australia

 

Cơ quan Phát triển Quốc tế Australia và Bộ Giáo dục & Đào tạo Việt Nam bắt đầu nhận hồ sơ xin học bổng Phát triển Australia (ADS) từ ngày 15/6 đến 30/7/2010.

 

Hàng năm các học bổng ADS được trao nhằm khuyến khích nỗ lực tăng trưởng kinh tế, giảm nghèo tại Việt Nam và tăng cường các mối liên kết giữa Australia và Việt Nam. Trong niên khóa 2011/12 sẽ có tới 225 học bổng, chủ yếu cho bậc sau đại học, được trao cho công dân Việt Nam để theo học ngành học lựa chọn tại các trường đại học của Australia.

 

Các ứng viên cho chương trình này phải thuộc một trong các nhóm mục tiêu sau – các cán bộ chính quyền địa phương, người làm việc liên quan đến phát triển nông thôn, các cán bộ cơ quan trung ương, giảng viên và cán bộ nghiên cứu tại các trường đại học và giảng viên tiếng Anh. Các nhóm ngành học lựa chọn phải liên quan đến hỗ trợ nhu cầu phát triển nguồn nhân lực tại Việt Nam, hội nhập kinh tế hoặc môi trường bền vững.

 

Các ứng viên thuộc nhóm ưu tiên - dân tộc thiểu số, ứng viên đến từ các vùng nghèo và người khuyết tật - sẽ được xem xét để cấp học bổng bậc đại học và chương trình học tiếng Anh bổ sung nếu cần. Trong niên khóa 2010/11 đã có một số ứng viên các dân tộc Khmer, Nùng và Tày được trao học bổng ADS.

 

Hạn chót: 30/7/2010.

 

Để biết thêm thông tin, xin mời xem web site www.asdiv.edu.vn.

 

Tài trợ dành cho thư viện các nước đang phát triển – Quỹ Elsevier

 

Chương trình này cấp kinh phí tài trợ cho các chương trình diễn ra trong vòng 1, 2 hoặc 3 năm nhằm hỗ trợ cho thư viện các nước đang phát triển trong các lĩnh vực : nâng cấp cơ sở hạ tầng, cải thiện việc truy cập tới các nguồn thông tin khoa học công nghệ và y tế, bồi dưỡng năng lực cho cán bộ thư viện, hợp tác giữa các thư viện.

 

Hạn chót : 15-9-2010.

 

http://www.elsevierfoundation.org/ILDC%20guidelines.html   

 

Cuộc thi ảnh về chủ đề tài chính vi mô 2010 của CGAP

 

Dành cho tất cả các nhà nhiếp ảnh chuyên và không chuyên từ 18 tuổi trở lên.

 

Hạn chót : 15-9-2010.

 

http://www.cgap.org/p/site/c/template.rc/1.26.13701/  

 

Giải thưởng Nghiên cứu về Việc làm Phù hợp của ILO 2010 – mời nộp đề cử

 

Đây là giải thưởng hàng năm của ILO nhằm ghi nhận những đóng góp xuất sắc trong việc mở rộng tri thức về chủ đề công việc phù hợp cho tất cả mọi người.

 

Giải thưởng này chỉ trao cho cá nhân (trừ các nhân viên của ILO).

 

Hạn chót : 31-7-2010.

 

http://www.ilo.org/public/english/bureau/inst/research/nominations.pdf

 

Học bổng của chính phủ Thụy Sĩ cho sinh viên nước ngoài, 2010-2011

 

Chương trình này cấp học bổng cho sinh viên sau đại học thuộc tất cả các lĩnh vực. Tại Việt Nam, xin liên hệ với Sứ quán Thụy Sĩ để biết thông tin chi tiết. Web site của Sứ quán Thụy Sĩ tại Hà Nội www.eda.admin.ch/hanoi.

 

http://www.sbf.admin.ch/htm/themen/bildung/stipendien/eskas_laender/Vietnam_en.html

 

Giải thưởng và Cuộc thi phát triển toàn cầu 2010 – Khơi thông nguồn tài chính cho phát triển

 

Cuộc thi này do Mạng lưới Phát triển Toàn cầu (GDN) quản lý, với sự hỗ trợ của Bộ Tài chính, Chính phủ Nhật Bản và các nhà tài trợ khác.

 

Các nhóm giải thưởng:

 

1. Giải thưởng Nhật Bản dành cho nghiên cứu xuất sắc về phát triển.

 

Giải nhất : 30.000 USD ; Giải nhì : 5.000 USD.

 

Hạn chót : 18-10-2010.

 

2. Huy chương dành cho nghiên cứu về phát triển.

 

Giải nhất : $10.000 USD; Giải nhì: $5.000 USD

 

Hạn chót : 18-10-2010.

 

3. Giải thưởng Nhật Bản dành cho dự án phát triển sáng tạo nhất.

 

Giải nhất : 30.000 USD ; Giải nhì : 5.000 USD.

 

Hạn chót : 9-9-2010.

 

Thông tin chi tiết xin xem tại http://www.gdnet.org/~2010awards

 

Chương trình nghiên cứu mùa hè (YSSP)  - Viện Phân tích Hệ thống Ứng dụng Quốc tế (IIASA)

 

Chương trình này tạo cơ hội nghiên cứu cho các tài năng nghiên cứu trẻ quan tâm đến các lĩnh vực như môi trường toàn cầu, kinh tế và biến đổi xã hội.

 

Hạn chót : 18-1-2011.

 

Thông tin chi tiết xin xem tại http://www.iiasa.ac.at/Admin/YSP/index.html?sb=1

 

Giải thưởng Canada-châu Á, Thái Bình Dương – Hội đồng Nghiên cứu Canađa Quốc tế (ICCS)

 

Chương trình này hỗ trợ các học giả thuộc các trường đại học hoặc viện nghiên cứu thuộc khu vực châu Á-Thái Bình Dương tiến hành các nghiên cứu ngắn hạn nhằm đóng góp vào sự hiểu biết lẫn nhau, song phương và đa phương giữa Canađa và khu vực.

 

Hạn chót : 24-11-2010.

 

Thông tin chi tiết xin xem tại http://www.iccs-ciec.ca/CAPA_en.asp?shownav=4

 

Giải thưởng ASIA – Quỹ Học bổng châu Á

 

Hạn chót : 15-1-2011.

 

Thông tin chi tiết xin xem tại http://www.asianscholarship.org/asf/General%20information_Grant%20Information.php

 

Học bổng Abe – Quỹ Nhật Bản – Trung tâm Đối tác Toàn cầu (CGP)

 

Chương trình này khuyến khích các nghiên cứu liên ngành về các vấn đề toàn cầu.

 

Hạn chót : 1-4 và 31-12 hàng năm.

 

Thông tin chi tiết xin xem tại http://fellowships.ssrc.org/abe/detailed_app_criteria/

 

Học bổng sau đại học dành cho sinh viên quốc tế tại Đại học Adelaide - Australia

 

http://www.adelaide.edu.au/graduatecentre/scholarships/postgrad/international/index.html

 

Học bổng INSEAD Syngenta về nông nghiệp

 

Hạn chót : 11-2 dành cho lớp học tháng 7 và 18-8 dành cho lớp học tháng 12.

 

Thông tin chi tiết xin xem tại http://mba.insead.edu/schlmgmt/dsp_schl_info.cfm?schlcode=EC01

 

Cuộc thi ảnh của UNDP-Olympus-Quỹ AFP

 

Chủ đề của cuộc thi "Hãy chụp bức ảnh này: Chúng ta có thể xóa bỏ đói nghèo".

 

Dành cho các nhà nhiếp ảnh chuyên nghiệp và nghiệp dư.

 

Hạn chót : 16-7-2010.

 

Thông tin chi tiết xin xem tại http://picturethis.undp.org/.

 

Học bổng của Quỹ Heinrich Boll cho sinh viên quốc tế - Đức

 

Hạn chót : 1-9-2010.

 

http://www.boell.de/scholarships/scholarships.html

 

Chương trình học bổng của Bộ Giáo dục Đan Mạch

 

Thông tin chi tiết xin xem tại http://studyindenmark.dk/tuition-and-scholarships/scholarship-scheme.

 

Chương trình học bổng ngành nông lâm và tài nguyên thiên nhiên (RFPP)

 

Hạn chót: 31-3 và 30-9 hàng năm.

 

Thông tin chi tiết xin xem tại http://www.rfpp.ethz.ch/

 

Hỗ trợ nghiên cứu của IFS

 

Dành cho các đề xuất dự án nghiên cứu từ các nhà khoa học tại các nước đang phát triển về chủ đề quản lý bền vững các nguồn tài nguyên sinh học. Ứng viên phải là công dân của một nước đang phát triển, có ít nhất là bằng thạc sĩ hoặc kinh nghiệm nghiên cứu tương đương, dưới 40 tuổi, hoặc mới bắt đầu tham gia vào quá trình nghiên cứu, làm việc tại một trường đại học, viện nghiên cứu quốc gia hoặc một tổ chức phi chính phủ có mục đích chính là nghiên cứu.

 

Hạn chót: 30-12-2010.

 

Thông tin chi tiết xin xem tại http://www.ifs.se/Forms/how_to_apply.asp

 

Sáng kiến Khí hậu Quốc tế - ICI mời nộp đề xuất dự án về bảo vệ môi trường khí hậu tại các nước đang phát triển

 

Hạn chót: 15-4-2010 và 31-12-2010.

 

Thông tin chi tiết xin xem tại http://www.bmu-klimaschutzinitiative.de/en/application

 

Mời đề cử giải Quán quân Đa dạng Sinh học ASEAN

 

Hạn chót: 15-7-2010. 

 

Thông tin chi tiết xin xem tại http://www.aseanbiodiversity.org/index.php?option=com_content&view=article&id=519&Itemid=205

 

Quỹ “La Caixa” - Barcelona – Chương trình học bổng cho các nước đang phát triển

 

Hạn chót: 15-7-2010.

 

Thông tin chi tiết xin xem tại http://www.barcelonagse.eu/Scholarship_Sponsors.html

 

Học bổng sau đại học cho sinh viên Việt Nam tại Đại học Westminster, Anh

 

Thông tin chi tiết xin xem tại

http://www.westminster.ac.uk/study/fees-and-funding/scholarships/postgraduate-scholarships

 

Học bổng Cựu sinh viên IMD ngành quản trị doanh nghiệp – Thụy Sĩ

 

Hạn chót: 30-9.

 

Thông tin chi tiết xin xem tại http://www.imd.ch/programs/mba/fees/scholarships/Shell.cfm

 

Học bổng JIM ELLERT – Thụy Sĩ

 

Hạn chót: 30-9.

 

Thông tin chi tiết xin xem tại http://www.imd.ch/programs/mba/fees/scholarships/Jim-Ellert.cfm

 

Học bổng NESTLE dành cho phụ nữ

 

Hạn chót: 30-9.

 

Thông tin chi tiết xin xem tại http://www.imd.ch/programs/mba/fees/scholarships/Nestle.cfm

 

Chương trình học bổng Hà Lan

 

Thông tin chi tiết xin xem tại http://www.nuffic.nl/international-students/scholarships/scholarships-administered-

by-nuffic/the-netherlands-fellowship-programmes

 

Học bổng của Cơ quan Phát triển New Zealand

 

Thông tin chi tiết xin xem tại http://www.nzaid.govt.nz/scholarships/

 

Học bổng thạc sĩ quản trị doanh nghiệp mang tên Nhà lãnh đạo tương lai của IMD

 

Hạn chót: 30-9.

 

Thông tin chi tiết xin xem tại http://www.imd.ch/programs/mba/fees/scholarships/Future-Leaders.cfm

 

Giải thưởng Stockholm Challenge 2010

 

Giải thưởng Stockholm Challenge cho bạn cơ hội độc đáo trong việc quảng bá dự án của mình, tìm nhà đầu tư mới và mở rộng mạng lưới chuyên môn.

 

Hạn chót: 1-8-2010.

 

Thông tin chi tiết xin xem tại http://www.stockholmchallenge.org/

 

Học bổng quốc tế, Đại học Sydney

 

Dành cho sinh viên đăng ký nhập học tại trường, hồ sơ nhập học phải gửi chậm nhất vào ngày 31-7 hoặc 31-12 hàng năm.

 

Thông tin chi tiết xin xem tại http://www.usyd.edu.au/future_students/international_postgraduate_research/
costs_scholarships/scholarships/index.shtml#usi

 

Học bổng quốc tế về quản lý nguồn nước

 

Hạn chót: 27-8-2010.

 

Thông tin chi tiết xin xem tại http://www.icewarm.com.au/page.php?pId=183

 

Học bổng thạc sĩ về học tập suốt đời

 

Cộng đồng châu Âu cấp học bổng cho sinh viên và học giả không phải là công dân Liên minh Châu Âu theo học về lĩnh vực học tập suốt đời.

 

Hạn chót : 1-12-2010.

 

Thông tin chi tiết xin xem tại http://www.dpu.dk/site.aspx?p=7131

 

Học bổng thạc sĩ, tiến sĩ về nông nghiệp tại SEARCA

 

Trung tâm Nghiên cứu Nông nghiệp Đông Nam Á (SEARCA) mời nộp hố sơ xin học bổng bậc thạc sĩ và tiến sĩ về nông nghiệp và các lĩnh vực liên quan cho năm học 2011-2012.

 

Hạn chót : 1-4 và 1-9.

 

Thông tin chi tiết xin xem tại http://www.searca.org

 

Thông tin về học bổng của Mạng lưới Sáng kiến Truyền thông (The Communication Initiative Network)

 

http://www.comminit.com/en/funding.html  

Trở về đầu trang

 

 

Cảm ơn bạn đã đọc Bản tin VDIC.

Trung tâm chúng tôi phục vụ nhu cầu thông tin về phát triển và học tập từ xa và luôn sẵn sàng đón tiếp các bạn!

 

Nếu bạn muốn đóng góp tin bài, thay đổi thông tin đăng ký nhận bản tin hoặc không muốn nhận bản tin này nữa,
hãy gửi thư điện tử cho chúng tôi theo địa chỉ info@vdic.org.vn
.

 

Xin cảm ơn những ý kiến đóng góp của các bạn!

 

 

Trung tâm Thông tin Phát triển Việt Nam
Tầng 2, 63 Lý Thái Tổ, Hà Nội
Điện thoại: (84-4) 3934-6845 | Fax: (84-4) 3934-6847
Web site: http://www.vdic.org.vn/

Email: info@vdic.org.vn

 

 

Giờ mở cửa:

Thứ hai đến thứ sáu

Buổi sáng: 8h – 12h

Buổi chiều: 1h – 5h